कार्यक्रम तालिका

नेपाली लोक दोहोरी गित 04:30 am - 05:00 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
सिप र सिर्जनामा लघु उद्यमीको आवाज 08:30 am - 09:00 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
साझा बोली 08:30 am - 09:00 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
देश परदेश 08:30 am - 09:00 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am
श्रीमद् भागवत 05:00 am - 05:20 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली खबर 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
नेपाली बहस 06:30 am - 07:00 am
स्थानिय समाचार 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
पालुवा 07:40 am - 08:00 am
मिलीजुली 08:00 am - 08:30 am